căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

THÔNG BÁO

               

HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG

TP HỒ CHÍ MINH

                            ----00-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---- 000 -----

Địa chỉ: Phòng 802 – Tòa nhà Liên Hiệp Hội - 224 Điện Biên Phủ - P7, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh.

Đt: 08.62581491 – Fax: 08.62581362. Email:hangoctruong2014@gmail.com 

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2015

       Số : 58/TB-HCĐC                                      

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2015-2020) Hội Cầu đường cảng

Tp. Hồ Chí Minh.

 

Kính gửi : Các chi hội trực thuộc Hội Cầu đường cảng Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

      Nhiệm kỳ III (năm 2010-2015) của Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh sắp kết thúc.

      -  Căn cứ điều lệ Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh.

      -  Căn cứ nghị quyết của Ban chấp hành Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh họp ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc chuẩn bị tổ chức Đai hội nhiệm kỳ IV (2015-2020)  và phân công các thành viên BCH phụ trách các mặt công tác chuẩn bị cho Đại Hội.

      -  Căn cứ các văn bản chấp thuận cho phép tiến hành Đại hội của:

+ Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh số 4302/SNV-PCPCTTN ngày 17/11/15.   

+ Sở Giao thông vận tải TPHCM số12109/SGTVT-TCCB ngày 12/11/15.

+ Liên hiệp các Hội KHKTTPHồ Chí Minh số188/CV-LHH ngày 3/11/15.

Sau thời gian triển khai công tác chuẩn bị Đại hội, theo hướng dẫn về thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội chuyên ngành, thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban chấp hành Hội Cầu đường cảng xin thông báo về việc tiến hành Đai hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2015-2020)  của Hội Cầu đường cảng như sau:

1/ Thời gian, địa điểm:

-    Đại hội sẽ tiến hành vào lúc 7 giờ 45 đến 11 giờ 45 (một buổi sáng) ngày 18-12-2015 (thứ sáu) tại Hội trường Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà thành phố.

-         Địa chỉ : 132 Đào Duy Từ - Phường 6 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh.

2/ Đại biểu tham dự:

-         Toàn bộ Ban chấp hành Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh.

-          Đại diện 45 Chi hội, mỗi Chi hội cử đ/c Chi hội trưởng và 1-2 hội viên tham dự Đại hội, tổng số khoảng 90 đại biểu.

-         Khách mời của Đại Hội: khoảng 20 vị.

-         Tổng số :   khoảng 120 đại biểu và khách mời.

 3/  Nội dung chính của đại hội:

-         Kiểm điểm tình hình hoạt động của Hội nhiệm kỳ III (2010-2015)

-         Thông qua phương hướng nhiệm vụ Hội nhiệm kỳ IV (2015-2020)

-         Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ III.

-         Báo cáo điều lệ Hội (sửa đổi).

-         Báo cáo của Ban kiểm tra Hội.

-         Báo cáo tài chính của Hội nhiệm kỳ III.

-         Bầu ban chấp hành Hội nhiệm kỳ IV và một số nội dung khác.

 4/ Thông báo này thay cho Giấy mời. Kính đề nghị các Chi hội thành viên đăng ký danh sách đại biểu dự Đại hội về cho Ban tổ chức theo địa chỉ:

       -Điện thoại  (08) 62 581 491   Fax: (08) 62.581 362 gặp đ/c Vũ Nguyệt Minh

  hoặc gửi về địa chỉ Email: hangoctruong2014@gmail.com

                Trân trọng!

 

Nơi nhận:

-    Chủ tịch Hội CĐC (để báo cáo)

-    Các ủy viên BCH Hội CĐC  

-    Các chi hội thành viên.

-    Lưu VPH.

 

                               

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG TPHCM

Phó Chủ tịch

 

 ĐÃ KÝ

 

 

HÀ NGỌC TRƯỜNG