căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Văn bản pháp lý

Thông tư số 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ.
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Ban hành định mức xây dựng
Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 03/2021/TT- BXD ngày 19/05/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
Thông tư 02/2021/TT- BXD ngày 19/05/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
< 1 2 3 4 5 6 7 >