căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG TP HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ (2015-2020)

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT TP.HCM

HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG

-o0o-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------ oo-------

 

 

TP. HChí Minh  ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

 

 

 

 

  

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG TP HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ IV ( 2015 – 20120 )

-         Căn cứ quyết định số 67/QĐ-UB ngày 08-02-1990 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh.

-         Quyết định số 4710/QĐ-UB ngày 24-9-2004 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh.

-         Căn cứ nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-04-2010 của CP về việc tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

-         Sau khi nghe các báo cáo tại đại hội, đại biểu Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV(2015-2020) (được tổ chức lúc 8 giờ 00 phút ngày 18-12-2015 tại hội trường Cty TNHH MTV CôngTrình Cầu Phà Thành Phố) và các ý kiến thảo luận tại Đại Hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua báo cáo và kết quả bầu cử tại Đại Hội đại biểu Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV(2015-2020):

1)     Báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ III và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV ( 2015-2020).

2)     Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của ban kiểm tra Hội Nhiệm kỳ III.

3)     Dự thảo điều lệ ( sữa đổi) của Hội Cầu Đường Cảng TP.Hồ Chí Minh năm 2015.

4)     Báo cáo tài chính của Hội nhiệm kỳ III.

5)     Kết quả Bầu cử Ban chấp hành Hội Cầu Đường Cảng nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm 17 thành viên (có danh sách đính kèm).

6)     Kết quả Bầu cử Ban kiểm tra Hội Cầu Đường Cảng nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm 3 thành viên (có danh sách đính kèm).

Điều II:

-         Giao cho Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Hội Cầu Đường Cảng – TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV hoàn thiện các văn kiện Đại Hội và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

-         Giao cho Ban chấp hành, Ban thường vụ và Ban kiểm tra của Hội Cầu Đường Cảng – TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2015-2020) tổ chức thực hiện tốt Nghị Quyết này.

Điều III:

Nghị quyết này đã được thông qua Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2015.

                                                                                                                                                                 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

                                                                                                                                                    CHỦ TỌA

 

                                                                                                                                                        Đã ký

 

                                                                                                                                                       TRẦN QUANG PHƯỢNG

Các tin liên quan

Hội thảo chuyên đề đường sắt Metro của Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp Đồng chí - Tiến sĩ Lê Thắng Cang - UV BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM đã từ trần hồi 19h30' ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần). Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh