căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Điều lệ - Chương IV

Tổ chức và Nguyên tắc hoạt động của Hội

 

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 8. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, dân chủ và khoa học. Tổ chức của Hội gồm có:

- Ban Chấp hành, đứng đầu Ban Chấp hành là Chủ tịch, có một số Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký (hoặc thư ký).

- Các Ban của Hội.

- Chi hội tại các đơn vị (nếu có).

- Các cơ sở hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật và tổ chức đào tạo, xuất bản ấn phẩm khoa học kỹ thuật,... được thành lập theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 9. Lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại Hội Đại biểu của Hội, nhiệm kỳ 5 năm, trường hợp đặc biệt, ban Chấp hành Hội có thể triệu tập Đại hội bất thường khi có yêu cầu của 2/3 ủy viên Ban chấp hành Hội hoặc quá ½ số hội viên.

Điều 10. Đại hội Đại biểu của Hội có nhiệm vụ

1. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội, quyết định phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội.

3. Kiến nghị thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi bổ sung điều lệ Hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính và bảng tổng kết tài sản của Hội.

5. Bầu Ban chấp hành Hội.

Điều 11. Cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ đại hội là Ban chấp hành hội do Đại hội bầu ra.

Số lượng Ủy viên Ban chấp hành Hội do Đại hội quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Ban chấp hành Hội được quyền quyết định bổ sung hoặc miễn nhiệm thành viên Ban Chấp hành Hội. Số lượng bổ sung hoặc thay thế không quá 1/3 tổng số ủy viên do Đại hội bầu ra.

Ban Chấp hành Hội sinh hoạt định kỳ 6 tháng 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hội hoặc của quá bán tổng số ủy viên Ban Chấp hành Hội.

Điều 12. Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ:

1. Bầu Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên. Thể thức bầu do Ban Chấp hành quyết định.

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của Đại hội. Lãnh đạo toàn bộ công tác của Hội giữa 2 kỳ Đại hội.

3. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành cho các Hội viên, các Chi Hội và các đơn vị trực thuộc được biết.

4. Chuẩn bị nội dung chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội ở cuộc họp cuối nhiệm kỳ.

5. Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường.

Điều 13. Ban Thường vụ Hội là cơ quan thường trực của Ban chấp hành Hội, thay mặt Ban Chấp hành Hội thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành, điều hành các hoạt động của Hội theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Số Ủy viên thường vụ không quá 1/3 số ủy viên Ban chấp hành. Ban Thường vụ họp định kỳ 3 tháng 1 lần. Chủ tịch có quyền triệu tập Hội nghị bất thường của Ban Thường vụ. Ban Thường vụ cử ra thường trực để giúp việc Ban Thường vụ. Thường trực chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về các nhiệm vụ được giao. Ban Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số Ủy viên do Ban Thường vụ quyết định.

Điều 14. Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký

1. Chủ tịch là người đại diện pháp nhân trước pháp luật, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội, các quyết định của Ban Chấp hành, ban Thường vụ Hội, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về hoạt động của Hội.

2. Phó chủ tịch giúp việc Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và được ủy quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt.

3. Tổng Thư ký là người phụ trách Ban Thư ký và điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng hội, chuẩn bị nội dung các kỳ sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, định kỳ báo cáo cho ban Chấp hành, ban Thường vụ về các hoạt động của Hội, lập báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành, quản lý tài sản và tài chính của Hội, chịu trách nhiệm các hoạt động của Văn phòng.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội qui định số lượng, nhiệm vụ các Ban chuyên môn. và quyết định thành lập các Ban chuyên môn.

Điều 16. Ban Chấp hành bầu ra Ban Kiểm tra của Hội. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra như sau:

1. Kiểm tra việc cấp hành luật pháp và Điều lệ của Hội.

2. Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của Chi hội và các tổ chức trực thuộc.

3. Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm tra và các Chi hội thành viên.

4. Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố.

5. Cơ cấu số lượng ủy viên và thể thức bầu Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành quy định. Trưởng Ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

6. Ban Kiểm tra thường lệ 3 tháng họp 1 lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội hoặc của Trưởng Ban Kiểm tra.

Điều 17. Trong khuôn khổ Hội Cầu đường cảng thành phố có thể lập ra các phân hội theo chuyên ngành và lấy tên theo chuyên ngành. Các chi hội lập theo địa bàn trường đại học, viện nghiên cứu, viện khảo sát thiết kế, các công ty khảo sát thiết kế, các phân viện hoặc những nơi có nhiều hội viên.

Nhiệm kỳ của Phân Hội, Chi hội là 2 năm. Đại hội Phân hội, Chi hội bầu Ban Chấp hành Phân hội, Chi hội và chương trình hoạt động theo sự hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Cầu - Đường - Cảng thành phố.

(Còn tiếp)

«

Các tin liên quan

Hội thảo chuyên đề đường sắt Metro của Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp Đồng chí - Tiến sĩ Lê Thắng Cang - UV BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM đã từ trần hồi 19h30' ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần). Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh