căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Văn bản pháp lý

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Ban hành định mức xây dựng
Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 03/2021/TT- BXD ngày 19/05/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
Thông tư 02/2021/TT- BXD ngày 19/05/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ: về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ: về quản lý vật liệu xây dựng
< 1 2 3 4 5 6 7 >