căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

22TCN 277-01

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường thông qua chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI (International Roughness Index)
22TCN 272-05

Cập nhật 09/10/2014

Các quy định của Bộ Tiêu chuẩn này nhằm dùng cho các công tác thiết kế, đánh giá và khôi phục các cầu cố định và cầu di động trên tuyến đường bộ. Tuy nhiên, nó không bao hàm các khía cạnh an toàn của cầu di động cho các loại xe cơ giới, xe điện, xe đặc biệt và người đi bộ. Các quy định của Bộ Tiêu chuẩn này không dành riêng cho cầu đường sắt, đường sắt nội đô (rail-transit) hoặc công trình công cộng.
22TCN 272-05 "Tiêu chuẩn thiết kế Cầu" (phần 4 - 5)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 272-05

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 271-2001 "Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng thi công và nghiệm thu lớp láng nhựa thi công mới hoặc phục hồi sửa chữa.
22TCN 270-2001 "Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa khi làm mới hoặc sửa chữa khôi phục, gia cường mặt đường ôtô bến bãi
TCVN 4054-2005 "Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô. Các đường chuyên dụng như: đường cao tốc, đường đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp và các loại đường khác được thiết kế theo các tiêu chuẩn ngành. Có thể áp dụng các cấp đường thích hợp trong tiêu chuẩn này khi thiết kế đường giao thông nông thôn
22TCN 346-06 "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 345-06 "Quy trình thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao"

Cập nhật 09/10/2014

Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội quy định về Luật Xây dựng 2014

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư 01/2014/TT-BGTVT ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông Vận tải Về việc quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng tại bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Cập nhật 09/10/2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Cập nhật 09/10/2014

Văn bản số 2112/SXD-KTXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 18/3/2014 về Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 259/QĐ-SXD-KTXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 10/3/2014 Ban hành Quy trình Thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng

Cập nhật 09/10/2014

Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-SXD-KTXD ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Sở Xây dựng)

Cập nhật 09/10/2014

Công văn số 1167/SXD-KTXD ban hành ngày 17/02/2014 về thực hiện công tác Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn thành phố.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số: 02/2014/TT- BXD ngày 12/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 30/2013/TT-BGTVT ngày 08/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải : Bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành

Cập nhật 09/10/2014

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Cập nhật 09/10/2014

Công văn số 1245/BXD-KHCN ngày 24/06/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư 12/2013/TT-BGTVT ngày 30/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 8/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Cập nhật 09/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >