căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

22TCN 358-06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006/QĐ - BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tiêu chuẩn này quy định các nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra đối với đầu máy Diesel sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới để sử dụng trên mạng đường sắt Quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối với đường sắt Quốc gia.
22TCN 335-06 "Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo quyết định số 12/2006/QD-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
22TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa nóng sử dụng nhựa đường Polime"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN355-06 "Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 của Bộ GTVT.
22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 1/16)

Cập nhật 09/10/2014

Quy trình này bao gồm các quy định về kiểm tra hiện trạng và xác định năng lực chịu tải của cầu trên đường ô tô ( kết cấu nhịp thép, kết cấu nhịp bê tông cốt thép thượng (BTCT), kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực (DƯL) và mố trụ, đồng thời đánh giá được mức độ có thể khai thác đối với các bộ phận kết cấu đã kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho xe cộ và người qua cầu - gọi tắt là kiểm định cầu.
22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật"(phần 2/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật"(phần 3/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 4/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 5/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 6/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 7/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 8/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 9/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 10/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 11/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 12/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 13/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 14/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần 15/16)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 243-98 "Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - yêu cầu kỹ thuật" (phần cuối)

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 372-2006 "Ống bê tông cốt thép thoát nước"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
22TCN 351-06 "Quy định các bước thí nghiệm xác định cường độ chịu tải uốn tĩnh của tà vẹt bê tông cốt thép"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 1/10)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ - BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT
22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 2/10)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ - BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT .
22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 3/10)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ - BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 4/10)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ - BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT
22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 5/10)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ - BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 6/10)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ - BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 7/10)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 8/10)

Cập nhật 09/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >