căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Thông tư 28/2009/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị mang mã số QCVN 08:2009/BXD

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 821/QĐ-BXD ngày 06/08/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 820/QĐ-BXD ngày 06/08/2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh giá đối với kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 27/2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 24/2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật

Cập nhật 08/10/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 22/2009/TT-BXD quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 20/2009/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 14/2009/TT-BXD hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 1762/QĐ/SGTVT ngày 18/6/2009 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành quy định thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, quản lý vỉa hè và tăng mảng xanh, cây xanh đường phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 03/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư Dự án có sử dụng đất

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 1028/BXD-VP ngày 03/06/2009 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2009.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 09/2009/TT-BXD về việc quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 88/2007/NĐ-CP).

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 88/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầ

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/04/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 260 /BXD-HTKT ngày 26/02/2009 của Bộ Xây Dựng"công tác QLNN về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND TP ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 494/BXD-KTXD ngày 27/03/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán khi hoàn thành các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 174/TTg-KTN ngày 9/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 1235/BKH-QLĐT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16 tháng 02 năm 2009.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 229/TTg-KTN ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 292/BXD-KTXD về việc công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008).

Cập nhật 08/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >