căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 410/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và năm 2009.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 "Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 03/2010/TT-BKH

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.
Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”, mã số QCVN 07:2010/BXD

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.
Thông tư 01/2010/TT-BKH "Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp"

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 112/2009/NĐ-CP về "Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" thay thế Nghị định số 99/2007/NĐ-CP

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 108/2009/NĐ-CP về "Đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 38/2009/TT-BXD, ngày 8/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 2615/BXD-VP ngày 30/11/2009 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2009

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số : 35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 33/2009/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 4611/UBND-ĐTMT ngày 05/9/2009 về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu thuộc các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 1831/BXD-VP ngày 31/08/2009 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2009

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 29/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành k

Cập nhật 08/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >