căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định 3473/QĐ-BKHCN ngày 9/11/2011 và 3737/QĐ-BKHCN ngày 5/12/2011 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Cập nhật 09/10/2014

Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Cập nhật 09/10/2014

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định 725/QĐ-BXD ngày 9/8/2012 của Bộ Xây dựng Về việc công bố tập suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011

Cập nhật 09/10/2014

Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)

Cập nhật 09/10/2014

QCVN 16:2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Cập nhật 09/10/2014

Công văn số 1653/SXD-QLKTXD ngày 16/03/2012 của Sở xây dựng về việc Triển khai thực hiện Quyết định 1091/QĐ-BXD về công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định 947/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ xây dựng Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 1244/QĐ-SXD-KHĐT ngày 5/12/2011 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012 đối với các DA ĐTXD công trình nhà ở sử dụng 30% nguồn vốn NSNN

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 5/12/2011 của Sở Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 950/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quí 3 năm 2011.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Cập nhật 08/10/2014

Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 13/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2011.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 04 /2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với 10 nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm: Mộc xây dựng và Trang trí nội thất; Cấp nước; Thoát nước; Lắp đặt đường ống nước; Kỹ thuật lắp đặt ống

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010.

Cập nhật 08/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >