căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần 9/10)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 262-2000 "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế" (phần cuối)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ - BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
22TCN354-06 "Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
22TCN 211-06 "Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành ngày 28-12-2006 của Bộ GTVT.
22TCN 334-06 "Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
TCXDVN 375-2006 "Phân tích Tải động đất theo trong phần mềm chuyên dụng"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 2683-91 "Đất xây dựng, phương pháp lấy, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 4787-89 "Ximăng phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 340-86 "Cát xây dựng - phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 342-86 "Cát xây dựng - phương pháp xác định thành phần hạt và module độ lớn"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 343 - 86 "Cát xây dựng - phương pháp xác định hàm lượng chung, bụi, bùn sét"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 344-86 "Cát xây dựng - phương pháp xác định hàm lượng sét"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 345-86 "Cát xây dựng - phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 346-86 "Cát xây dựng - phương pháp xác định hàm lượng sunfat, sunfit"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 4376-86 "Cát xây dựng - phương pháp xác định hàm lượng mica"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 248 - 98 "Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 236 - 97 "Quy trình Kỹ thuật thi công và Nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 247 - 98 "Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu dầm cầu bêtông dự ứng lực"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 304-03 "Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 376 - 2006 "Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết"

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 32/2006/QĐ- BXD ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng.
TCXDVN 374 - 2006

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 26/2006/QĐ-BXD ban hành ngày 5/9/2006 của Bộ Xây Dựng.
TCXDVN 373 - 2006 "Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà”

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 20/2006/QĐ-BXD ban hành ngày 12/07/2006 của Bộ Xây dựng.
TCXDVN 323-2004 "Quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung tiêu chuẩn TCXDVN 323-2004" (phụ lục)

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành theo quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ Truởng Bộ Xây dựng.
TCXDVN 372-2006 "Ống BTCT thoát nước"

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 19/2006/QĐ - BXD ngày 05/07/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành.
TCXDVN 303-2006

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 18/2006/QĐ - BXD ngày 16/06/2006 về việc ban hành tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam.
QD162006 "Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước"

Cập nhật 09/10/2014

Được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BXD ngày 05/06/2006 của Bộ Xây dựng.
TCXDVN 194-2006 "Nhà Cao Tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật"

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 14/2006/QĐ-BXD ngày 24/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn
TCXDVN 361-2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/04/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành.
22TCN279-01 "Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc theo mác nhựa đường, các phương pháp thí nghiệm xác định chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc và là cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa đường đặc dùng trong xây dựng đường bộ.
22TCN 65-84 "Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát" (thay thế quy trình 22TCN 65-84)

Cập nhật 09/10/2014

Quy trình kỹ thuật này quy định phương pháp đo gián tiếp xác định độ nhám của mặt đường bằng cách dùng cát để đo chiều sâu trung bình cấu trúc vĩ mô bề mặt áo đường
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >