căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 7)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 8)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 9)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 10)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 11)

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn TCXDVN 395:2007 "Phụ gia khoáng cho Bê tông đầm lăn"

Cập nhật 09/10/2014

Được ban hành theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BXD ngày 7 tháng 6 năm 2007.
TCXDVN 382-2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 382-2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BXD ngày 29 tháng 01 năm 2007.
TCXDVN 104-2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế”

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” quy định các yêu cầu về quy hoạch, thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường phố trong đô thị và được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007 /QĐ-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2007
TCXDVN 392-2007 "Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 391-2007 "Bê tông -Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn TCXDVN 391- 2007 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 16/QĐ- BXD, ngày25 tháng 4 năm 2007. Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 5592: 1991 - Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
TCXDVN 366-2004 "Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 389-2007 "Sản phẩm bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu"

Cập nhật 09/10/2014

22 TCN 359-06 "Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với giá chuyển hướng toa xe khách loại 2 trục khi sản xuất, lắp ráp mới để sử dụng cho toa xe khách chạy trên mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối với đường sắt quốc gia.
TCVN 6211 "Phương tiện giao thông đường bộ kiểu - thuật ngữ và định nghĩa"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ cho một số kiểu phương tiện giao thông đường bộ có kết cấu và đặc tính kỹ thuật đã xác định.
22 TCN 358-06

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và đánh giá kiểm tra đối với đầu máy Diesel sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới để sử dụng trên mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối với đường sắt quốc gia.
22 TCN358-06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel – Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới"(phần 2)

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cơ bản để kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với đầu máy Diesel sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
22 TCN 347-06 "Toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật cơ bản để kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với toa xe khách khi sản xuất, lắp ráp mới
TCXDVN 384-2007 "Vật liệu chịu lửa - vữa cao Alumin"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 382-2006 "Vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 389 - 2007 "Sản phẩm bê tông ứng lực truớc - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 380-2007 "Vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 381 - 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao"

Cập nhật 09/10/2014

22 TCN 236-97 "Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong nền đất yếu"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 332-06 "Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
22TCN 333-06 "Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải
22TCN 211-06 “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 357 -06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 359 -06 "Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới"

Cập nhật 09/10/2014

Bộ Giao thông vận tải Ban hành ngày 29/12/2006
22TCN 274-01 "Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 258-99 "Quy trình kỹ thuật - Kiểm định cầu đường sắt"

Cập nhật 09/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >